دکتر قاسم بلو

رئیس هیات مدیره - معاون امور مالی و برنامه ریزی

دکتر حسین زارعی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

محمد مهدی صالحی

عضو هیات مدیره - معاون امور شرکت ها، منابع انسانی و پشتیبانی

ایوب باقرتبار

عضو هیات مدیره - معاون امور مجامع، سرمایه گذاری و توسعه