فرزانه خدابنده لو

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

مجید میرزایی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

محمدرضا پیشرو

معاون توسعه کسب و کار

مرتضی بابایی

مدیر امور شرکت ها و مجامع

محمد نجفی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

امیر حسین سپهری

مدیر مالی

مصطفی بیگلرخانی

مدیر حسابرسی داخلی

مهدی مزیدی

مدیر فنی و مهندسی

سید میلاد معزی

مدیر حوزه مدیریت و هیات مدیره