: ارتباط با ما تهران

آدرس : ايران - تهران - خيابان وزرا - شماره 84

+تلفن : 88553321-9821+ فکس :88717367-9821

تلفن مستقیم روابط عمومی: 88708919 - 021

تلفن مستقیم امور سهام: 88708760 - 021

فکس دبیرخانه: 88717367 - 021

info@tidewater.ir: پست الکترونیک

www.tideWater.ir : وب سایت