: بیانیه ماموریت

شرکت تایدواتر خاورمیانه پیشرو درعملیات بندری و دریایی ، حمل و نقل دریایی و خدمات وابسته درسطح ملی و با قابلیت رقابت منطقه ای و اهتمام برحضور جدی دربازارهای فرامنطقه ای مبتنی بر ارائه خدمات برتر و با تکیه بر ارزش های مشترک (عملکرد رقابتی ، تعهد به تعالی سازمانی ، کارتیمی، ایمنی و حفظ محیط زیست ) حداکثر منافع را برای سهامداران و کارکنان تامین خواهد نمود