پیوند های مفید
سازمان هاي داخلي
ردیف شرح پیوند
1 پايگاه اطلاع رساني دولت http://www.dolat.ir
2 وزارت راه و ترابري http://www.mrt.ir/New/Main.asp
3 وزارت بازرگاني http://www.moc.gov.ir
4 سازمان بنادر و دريانوردي http://www.pmo.ir
5 دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران http://www.freezones.ir
6 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي http://www.rmto.ir/NewTTO/MainF.asp
7 گمرك جمهور اسلامي ايران http://www.irica.gov.ir
8 راه آهن جمهوري اسلامي ايران http://www.rai.ir/site.aspx
9 سازمان توسعه تجارت ايران http://fa.tpo.ir
10 سازمان بورس و اوراق بهادار http://www.seo.ir/portal.aspx
11 شركت بورس و اوراق بهادار http://www.irbourse.com
12 سازمان خصوصي سازي http://www.ipo.ir
13 سازمان شيلات http://www.shilat.com
14 مركز ملي اقيانوس شناسي http://www.inco.ac.ir
15 موسسه مالي و اعتباري مهر http://www.mehr-fci.ir
سازمان هاي بين المللي
ردیف شرح پیوند
1 سازمان هاي بين المللي اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاه ها (IAPH) http://www.iaphworldports.org
2 smdg http://www.smdg.org
3 فدراسيون بين المللي شركتهاي حمل بار http://www.fiata.com
4 سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) http://www.imo.org
شركتهاي داخلي
ردیف شرح پیوند
1 شركتهاي داخلي: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران http://faportal.irisl.net
2 شركت ملی نفتكش http://www.nitc.co.ir
3 كشتيراني بنياد http://www.bosco-ir.com
4 کشتيراني والفجر http://www.valfajr.ir
5 كشتيراني درياي خزر http://www.khazarshipping.com
6 كشتيراني ايران و هند http://www.iranohind.com
7 كشتيراني جنوب خط ايران http://www.ssl.co.ir/sslsite/Default.aspx
8 بنياد بار انداز http://www.bobacoir.com
9 ايرسوتر http://www.iran-russia.com
10 خدمات مهندسي و دريايي كشتيراني http://www.imsengco.com
11 مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران http://www.ioec.com/DefaultFa.aspx
12 مجتمع كشتي سازي وصنايع فراساحل (ايزوايكو) http://www.isoico.com/index.php
13 صنعتي دريايي ايران (صدرا) http://www.sadra.ir
14 كشتي سازي اروندان http://www.asc.co.ir
رسانه هاي خبري تخصصي
ردیف شرح پیوند
1 شبكه اطلاع رساني مانا http://www.mana.ir
2 پايگاه خبري – تحليلي مارين نيوز http://www.marinenews.ir
3 شبكه خبري تحليلي صنعت حمل و نقل http://www.tinn.ir
4 کانون تفكر دريايي ايرانيان http://www.imtt.ir
مجلات تخصصي
ردیف شرح پیوند
1 مجله مديريت كانتينر http://www.container-mag.com
2 مجله بين المللي حمل و نقل كانتينري http://www.ci-online.co.uk
3 ماهنامه ترابران http://www.tarabaranmag.com
4 ماهنامه صنعت حمل و نقل http://www.iran-transportation.com
5 ماهنامه بندر و دريا http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgDir=bandar-o-darya
6 ماهنامه پيام دريا http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgDir=payam-e-darya
دانشگاه ها و موسسات آموزشي
ردیف شرح پیوند
1 دانشگاه جهانی دریانوردی http://www.wmu.se
2 موسسه علوم مهندسی و تکنولوژی دریایی (BIMCO ) httP://www.bimco.org
3 موسسه بین المللی علوم و تکنولوژی دریایی http://www.imarest.org
4 دانشگاه علوم و قنون دريايي خرمشهر http://www.kmsu.ac.ir
5 دانشگاه ديانوردي و علوم دريايي چابهار http://www.cmu.ac.ir
6 موسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران http://www.irisl-mti.ir
7 مرکز آموزش آریا دریا http://www.bandarelengeh.com
8 موسسه آموزشی دریامجد http://daryamajd.com
انجمن هاو اتحاديه ها
ردیف شرح پیوند
1 انجمن كشتيراني و خدمات وابسته www.saoi.ir
2 انجمن مهندسي دريايي http://www.iraname.ir
3 انجمن علوم و فنون دريايي http://www.ismst.ir
4 اتحاديه مالكان كشتي http://www.iranemka.com
5 انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران http://www.itair.com/indexf1.htm
6 انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران http://railassociation.com
7 انجمن لجستيك ايران http://www.ils.ir