گزارشات ارسالی به بورس
شرح
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
آگهي ثبت افزايش سرمايه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حددریا(بامسئولیت محدود))
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده)(شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده)(شرکت رهیاب رایانه گستر)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده)(شرکت مدیریت تامین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده) (شرکت ترانزیت و بنادر خشک تایدواتر خاورمیانه قشم)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1398/07/30
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 98/06/31(حسابرسی نشده)
اطلاعیه راه اندازی پرتال سهامداران (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 98/06/31
معرفی-تغيير در ترکيب اعضای هيئت مدیره
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29(اصلاحیه)
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 98/05/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1398/04/31
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31(حسابرسی نشده)
گزارش تفسیری مدیریت
افشای اطلاعات با اهمیت (سایر اطلاعات با اهمیت-رفع توقیف شناور اروند تاید1000-گروه ب )منتهی به سال مالی 1398/12/29
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده)(شرکت خدمات دریایی و یندری خلیج فارس خط کیش(سهامی خاص))
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده)(شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
گزارس کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی نشده)
گزارش تفسیری مدیریت دوره مالي منتهي به 1397/12/29
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بین المللی توسعه و عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده)(شرکت مدیریت تامین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
صورت های مالی حسابرسی شده سال 97 (شرکت حد دریا)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تايد واتر خاورميانه (گزارش توجیهی)
پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 98/03/31
درخواست فرصت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
شفاف سازی پیرامون افزایش سرمایه
صورت های مالی حسابرسی نشده 97
صورت های مالی حسابرسی شده 97 (رهیاب رایانه گستر)
صورت های مالی حسابرسی شده 97 ساحل گستر پارس
معرفی/تغيير در ترکيب اعضای هيئت مدیره
صورت های مالی حسابرسی شده 97 تایدواتر خاور میانه قشم
فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 98/2/31
فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 98/1/31