گزارشات ارسالی به بورس
شرح
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/05/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - امضای تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1398/12/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص))
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت رهیاب رایانه گستر)
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ترانزیت و بنادر خشک تایدواتر خاور میانه قشم)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حددریا(بامسئولیت محدود))
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1399/02/20
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی1399/02/16
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده1399/02/15
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹