گزارشات ارسالی به بورس
شرح
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1398/12/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات دریائی و بندری خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص))
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت رهیاب رایانه گستر)
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ترانزیت و بنادر خشک تایدواتر خاور میانه قشم)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حددریا(بامسئولیت محدود))
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بندری و دریایی ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلی)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1399/02/20
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی1399/02/16
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده1399/02/15
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹