: خدمات آموزشی‌

ارائه خدمات آموزشی از طریق مرکز آموزشی زیرمجموعه ی تایدواتر در رشته های مدیریت خدمات بندری، فناوری بنادر و لنگرگاه ها،خدمات گمرکی، ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی، حسابداری و آتش نشانی در سطح کاردانی و کارشناسی و لجستیک بنادر تا سطح کارشناسی ارشد و در عین حال ارائه دوره های فنی و حرفه ای ، کوتاه مدت و آموزش های حین خدمت از جمله فعالیت های این شرکت به حساب می آید.